istorijat

Istorijat

4.6.2011


Kako je nastao DEP

Jedinica za ekonomsko planiranje i implementaciju Srednjoročne razvojne strategije BiH, sa svoje dvije podjedinice, Uredom za monitoring i implementaciju SRS BiH i Uredom za ekonomska istraživanja, je postavila temelje za osnivanje Direkcije za ekonomsko planiranje.

Izrada, koordinacija implementacije, monitoring i revizija Srednjoročne razvojne strategije BiH, s jedne, te makroekonomske analize i projekcije sa druge strane, uz izgradnju kapaciteta EPPU u raznim oblastima su omogucile Vijecu ministara BiH i entitetskim vladama da imaju oslonac u profesionalnoj instituciji koja za cilj ima sveobuhvatan socio-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

EPPU je od svog osnivanja u maju 2004. godine, radio kao projekat jer je rad EPPU finansiran kroz dva projekta. Prvi projekat se odnosi na Trust Fund Svjetske Banke, koji je pokrenuo i finansirao Ured za monitoring i implementaciju SRS BiH od 2004. godine. Drugi projekat je projekat Europske komisije za podršku EPPU - Ured za ekonomska istraživanja, koji je započet 2005. godine.

Tokom vremena, EPPU i njegove dvije podjedinice su izrasli u cijenjene partnere međunarodnoj zajednici i donatorima, oslonac vladama u Bosni i Hercegovini, i nadu za ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva široj populaciji.

U septembru 2006., cijeneći da su svi potrebni uslovi ispunjeni, dok je potreba za takvom vrstom institucije postojala od ranije, Vijeće ministara BiH je Parlamentarnoj skupštini BiH poslalo na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Vijeću ministara BiH (Službeni glasnik 81/06) kojim se Jedinica za ekonomsko planiranje i implementaciju SRS BiH transformiše u stalno tijelo Vijeća ministara BiH - Direkciju za ekonomsko planiranje.