O DEP-u

O DEP-u

5.7.2011

Vijeće ministara BiH je u oktobru 2006 g. osnovalo Direkciju za ekonomsko planiranje kao stalno tijelo koje je zaduženo za planiranje razvojne politike države. Tim DEP-a svojim djelovanjem služi Vijeću ministara kao savjetodavno tijelo u polju socio-ekonomskog planiranja razvoja, tako da u odgovornost rada ove institucije spadaju:

• Koordiniranje izrade socio-ekonomskih studija posebno onih koje su potrebne radi ubrzanja procesa integracije BiH u Europsku Uniju;
• koordiniranje monitoringa i implementacije srednjoročnih i dugoročnih razvojnih strategija BiH i ostalih razvojnih dokumenata BiH;
• koordiniranje izrade godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih makroekonomskih analiza i projekcija na razini BiH;
• praćenje realizacije indikatora naznačenih u srednjoročnim i dugoročnim razvojnim strategijama BiH i ostalim razvojnim dokumentima BiH;
• analiziranje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ekonomskih trendova u BiH, izvještavanje Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada o njima;
• analiziranje siromaštva u BiH, te predlaganje mjera za njegovo smanjenje;
• pripremanje godišnjeg ekonomskog izvještaja za BiH;
• učešće u koordiniranju tehničke pomoći za BiH;
• suradnja sa civilnim društvom kod izrade ekonomskih istraživanja i monitoringa implementacije razvojnih strategija u BiH;
• izvještavanje javnosti o rezultatima ekonomskih istraživanja i implementacije srednjoročnih i razvojnih strategija BiH, ako i ostalih razvojnih dokumenata iz ingerencija Direkcije;
• druge poslove koje odredi Vijeće ministara BiH.
• Koordinacija i priprema srednjoročnih i dugoročnih makroekonomskih projekcija na godišnjoj osnovi;
• Koordinacija i priprema srednjoročnih i dugoročnih razvojnih strategija na godišnjoj osnovi;
• Monitoring i implementacija srednjoročnih i dugoročnih razvojnih strategija na godišnjoj osnovi;
• Istraživanje i analiza ekonomskih trendova;
• Istraživanje i analiza uključivanja svih socijalnih grupa u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu;
• Svi drugi zadaci određeni od strane Vijeća ministara BiH.

Strateško planiranje razvoja Bosne i Hercegovine u ovom trenutku obuhvata uslove koje zemlja mora da ispuni  na putu prijema u članstvo u Evropskoj uniji, a na koje se obavezala potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU. U ovom kontekstu je DEP dio tima koji priprema platformu za pregovore i pristupu Evropskoj uniji.


Direkcija za ekonomsko planiranje se sastoji od tri sektora:
     1. Sektor za ekonomska istraživanja,
     2. Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring ,implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti,
     3. Sektor za zajedničke i opšte/opće poslove.