Sektor za ekonomska istraživanja

Sektor za ekonomska istraživanja

7.7.2011

Ovo je sektor Direkcije za ekonomsko planiranje BiH koji je odgovoran za istraživanja kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih  ekonomskih politika, uz kontinuirani nadzor nad bh ekonomijom. Ovaj sektor izrađuje makroekonomske analize i projekcije za Vijeće ministara BiH, i tako usmjerava Vijeće ministara u kreiranju ekonomske politike zemlje.

Sektor za ekonomska istraživanja proizvodi Izvještaje o ekonomskim trendovima, na kvartalnoj i godišnjoj osnovi, te informacije o mjesečnim makroekonomskim pokazateljima. Ispred Direkcije za ekonomsko planiranje koordinira izradu Ekonomsko-fiskalnog programa i Outlook: Perspektive.

U svom radu sarađuje sa Vijećem ministara BiH, entitetskim vladama i Vladom Brcko distrikta, te institucijama koje se bave ekonomskim analizama

Sektor za ekonomska istraživanja se sastoji od :
1. Odsjek za makroekonomske analize i projekcije,
2. Odsjek za analizu finansijskog sektora i poduzetništvo.