Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti

Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti

7.7.2011

Nadležnost ovog sektora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH je koordinacija pripreme razvojnih dokumenata BiH uz jačanje kapaciteta za izradu dokumenata, te ubrzanje procesa značajnih za pristup Evropskoj uniji. U sektoru se obavljaju poslovi uspostavljanja i produbljivanja suradnje sa statističkim institucijama na svim razinama vlasti u BiH, internacionalnim i domaćim neovisnim institucijama, te prikupljanje i obrada podataka od istih, kao i koordiniranje i analiziranje statističkih istraživanja. Na osnovu Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH (Službeni glasnik 62/14) DEP priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH počevši od budžetske 2015. godine. Odgovornost ovog sektora je također analiza stepena uspostavljene saradnje između organizacija civilnog društva i institucija vlasti.

Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti je koordinirao izradu razvojnih dokumenata, zatim Plana za implementaciju i monitoring Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH, kao i izradu prvog Izvještaja o razvoju BiH za 2010. – 2011. godinu. Od tada je izrađen i Izvještaj o razvoju BiH za 2012. godinu i Izvještaj o razvoju BiH za 2013. godinu, Izvještaj o razvoju BiH za 2014. godinu, a u toku je izrada godišnjeg Izvještaja o razvoju BiH za 2010.-2017. godinu. Direkcija za ekonomsko planiranje je imenovana od strane Vijeća ministara BiH kao tehničko tijelo za implementaciju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja, gdje sektor pristupa izradi Akcionog plana i Mape puta za postizanje ciljeva održivog razvoja, kao i praćenje aktivnosti u svim oblastima te izradu relevantnih analiza koje se odnose na postizanje zadatih ciljeva.

Sektor se sastoji od:
1. Odsjek za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata,
2. Odsjek za analizu socijalne uključenosti.