Od budžetske/proračunske  2015. godine u primjeni je Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» 62/14). Ovom Odlukom stvorene su pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje i uvezivanje sa budžetom. Opšti cilj donošenja Odluke je osiguranje planske osnove za kvalitetno upravljanje razvojem u skladu sa nadležnostima Savjeta/Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Savjetu ministara/Vijeću ministara  i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unaprjeđenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji.

Obaveza pripreme Nacrta srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH/Vijeća ministara BiH  regulisana je Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine kojom je propisano da se Nacrt srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH/ Vijeća ministara BiH za naredni trogodišnji period pripremi i uputi Savjetu ministara BiH/Vijeću ministara BiH najkasnije do 31.maja /svibnja  tekuće godine. Istovremeno je članom 5. stav 1. iste odluke utvrđeno da Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP) pokreće pripremu  Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH/Vijeća ministara BiH  dostavljanjem Instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH/Vijeća ministara BiH institucijama BiH  (u daljem tekstu Instrukcija) najkasnije do 31. januara tekuće godine. Članom 5. stav 3. Odluke je propisano da će na osnovu ove Instrukcije institucije BiH dostaviti DEP-u elemente za priremu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH/Vijeća ministara BiH  najkasnije do 15. marta/ožujka  tekuće godine.

1a.     Оdluka о postupku srednjoročnog plаnirаnjа, praćenja i izvјеšтаvаnjа u Institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" 62/14) - bosanski
1b.     Одлука о поступку средњорочног планирања, праћенја и извјештавања у Институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ" 62/14) - српски
1c.     Оdluka о postupku srednjoročnog plаnirаnjа, praćenja i izvјеšćivаnjа u Institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" 62/14) - hrvatski
2a.     Упутство о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у Институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ 44/15") - српски
2b.     Naputak o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u Institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH 44/15") - hrvatski
2c.     Uputstvo o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u Institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH 44/15") - bosanski
3.       Tabele za srednjoročni program rada Vijeća ministara i plan institucije (Bos, Sr, Hr, .xls)
4.       Instrukcija za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2017-2019
5.       Strateški okvir za BiH