ESRF

Projektni memorandum Donatorskog fonda za oporavak sektora preduzeća (ESRF)

5.3.2008

Fond za oporavak sektora preduzeća (ESRF ili Projekt) će predstavljati harmonizovan donatorski fond tehničke podrške sa do 15 miliona EUR-a finansiranja koje će obezbijediti Vlade Nizozemske (RNE), Švedske (Sida) i Ujedinjenog Kraljevstva (DFID). Tražiće se i dodatni donatori s ciljem proširenja harmonizovanog finansiranja koje će biti dostupno kao podrška ciljevima ESRF-a. Primarni cilj ESRF-a je smanjivanje siromaštva kroz pružanje podrške transformaciji privrede BiH. Taj cilj će se postići kroz pružanje podrške reformama koje su usmjerene na:


•          Unapređivanje uslova za rast, investiranje i zapošljavanje

•          Podsticanje razvoja postojećih i novih preduzeća

•          Unapređenje konkurentnosti preduzeća u BiH


ESRF će postići te ciljeve u saradnji i kroz koordinaciju sa drugim donatorima, kroz finansiranje tehničke podrške za pomoć projektima koje Vlade u BiH budu predložile za implementaciju reformi u skladu s prioritetima koje predviđa Srednjoročna razvojna strategija (SRS) .

Drugi cilj projekta je da podstakne razvoj jedinstvenog tržišta u Bosni i Hercegovini. To će se postići kroz: (a) reformu finansiranja i administrativnih sistema penzijskog osiguranja i zdravstvene zaštite s ciljem postizanja jedinstvenog održavanja evidencije i informacione tehnologije, što bi omogućilo kretanje radne snage između entiteta; i (b) unapređenje poslovnog okruženja (prije svega procedura izdavanja radnih dozvola i registracije) s ciljem omogućavanja komercijalnog poslovanja na teritoriji cijele zemlje. Ovaj cilj je takođe podržan od strane srednjoročnih prioriteta Evropskog partnerstva za BiH u dijelu "Postojanje slobodnog tržišta i strukturalne reforme". Takođe, naše je shvatanje da Svjetska banka ostaje u potpunosti posvećena razvoju Kredita za razvoj programskih politika (Programmatic Policy Development Credit, PDPC), koji će uključivati gore-spomenute važne reforme. Naše shvatanje da će ovaj program i dalje predstavljati jezgro buduće Strategije pomoći za BiH Svjetske banke.

Treći cilj projekta će biti podsticanje dijaloga i saradnje između entiteta i države u ekonomskoj sferi. To će biti postignuto kroz strukturu upravljanja projektom ESRF u BiH (vidjeti Sliku 1) koja uključuje: snažnu ulogu Upravnog odbora koji bi se sastojao od po dva predstavnika sa entitetskog i državnog nivoa i direktora Jedinice za koordiniranje ekonomskih istraživanja i implementaciju SRS (EPPU), a koji će određivati politike za korištenje resursa ESRF-a; nadzirati svakodnevne aktivnosti ESRF-a i izabrati upravu Sekretarijata za ESRF. Kako bi se osigurao pristup resursima ESRF-a, entiteti i država će, prema tome, morati da sarađuju, koordiniraju aktivnosti i određuju zajedničke prioritete za reforme.

Kompletan Projektni memorandum Donatorskog fonda za oporavak sektora preduzeća možete preuzeti sa ovog linka.